herb      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie       bip

Menu:    Strona główna    Pracownicy    Podstawa i przedmiot działania     Załatwianie spraw    Rejestr spraw     Druki do pobrania    OgłoszeniaPODSTAWA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:
  1.  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  4. przepisów odrębnych,

  5. regulaminu organizacyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust.3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ut. 2, art. 71a, art. 74. art. 75 ust. 1 pkt 3 lit.a, art. 76. art. 78 oraz art.97 ust. 1 Prawa budowlanego.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. 

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym decyzji i postanowień.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie wykonuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta na prawach powiatu Chorzów oraz  miasta na prawach powiatu Świętochłowice.

projekt: Lech Ryszkiewicz
udostępnił: listopad 2010 Lech Ryszkiewicz